O KLUBIE

Charakter Prawny Klubu

 1. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 2. Klub posiada osobowość prawną.
 3. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.
 4. Klub działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ustawą o sporcie, ustawą – prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 

Cele Klubu i Przedmiot Działalności

Celem Klubu jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez:

 1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
 2. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, szkoły, gminy oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
 3. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej ,gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 5. działanie na rzecz poprawy kondycji fizycznej uczniów i sympatyków Klubu;
 6. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 7. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 8. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 9. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 10. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego w szkole;
 11. integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców uczniów na terenie swego działania;
 12. profilaktykę uzależnień poprzez działania mające na celu zainteresowanie sportem

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z poniższymi Jednostkami

 1. Kierownictwem i radami szkół.
 2. Organami rządowymi i samorządowymi.
 3. Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.
 4. Sympatykami Klubu.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na poniższych formach wsparcia

 1. społecznej pracy swoich członków i działaczy;
 2. pomocy materialnej i organizacyjnej sympatyków i działaczy;
 3. bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 4. darowiznach osób prawnych i fizycznych.