Ogłoszenie Zarządu

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że w dniu 6 czerwca 2022 roku o godzinie 20:00 w budynku przy boisku na ulicy Warszawskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS DRAGON BOJANO z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2021 r.,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2021;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjęcia sprawozdania Zarządu i absolutorium dla Zarządu za 2021 r.;
  8. Wolne wnioski;
  9. Zamknięcie Zebrania.

Zapraszamy Zarząd UKS DRAGON BOJANO